16 | 01 | 2019

ประวัติ

 ประวัติความเป็นมา :
ตำบลม่วงสามสิบ เดิมเป็นหมู่บ้านชื่อ "บ้านม่วง" ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2458 พระวิภาคพนจกิจ ได้หาสถานที่ก่อสร้างอำเภอเกษมสีมา ได้พาราชการเดินทางมาพักแรมที่โคกดอนยูง ซึ่งปัจจุบันเป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลม่วงสามสิบ ชาวบ้านม่วงทราบข่าวจึงได้ออกไปต้นรับและมอบที่ดินแปลงหนึ่งให้เป็นที่ตั้งอำเภอในพื้นที่บ้านม่วง และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "อำเภอม่วงสามสิบ" ตามชื่อหมู่บ้านและได้ตั้งบ้านม่วงขึ้นเป็นตำบล และขยายพื้นที่การปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน
 สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูก ประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่กันเป็นกลุ่ม มีเนื้อที่ทั้งหมด 70.62 ตร.กม หรือประมาณ 44,139.5 ไร่
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,624 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,267 หลังคาเรือน
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม ทำหัตถกรรม
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดป่าวิเวก
2. โรงพยาบาลชุมชน 30 เตียง
3. โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
4. โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
ข่าวเด่นเมืองอุบล
ข่าวรอบเมืองอุบล
ข่าวทั่วไป
นายกเทศมนตรี
สถิติการเข้าชมเว็บ
Articles View Hits
21578
แบบสำรวจสภาพแวดล้อม

แบบสำรวจสภาพแวดล้อม

ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยน